Gemeinschaftsantenn

Sou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, hu mir dem Schäfferot a Buergermeeschter e puer Froen zur Gemeinschaftsantenne vun Eltrona gestallt:

Wéi am Grupp “ech Wunnen an der Gemeng Péiteng” op Social Media ze liese war, ginn et verstäerkt Problemer mat der “Gemeinschaftsantenne” vun Eltrona. Wéi verschidde Matbierger beriichten, ass den Empfang an den dräi Uertschaften oft gestéiert, besonnesch zu Rodange.

An dem Zesummenhang hu mir dem Schäfferot a Buergermeeschter folgend Froe gestallt:

  1. Sinn Iech esou Problemer am Reseau bekannt?
  2. Falls jo, gouf duerno gekuckt?
  3. Den Aussoe vu verschiddene Bierger no existéieren dës Problemer scho säit méi laanger Zäit. Wéi stellt Gemeng, zesumme mat Eltrona, d’Qualitéit vum Reseau sécher? 

Zesummenhang posts

Am Juli 2023 hat ech dem Minister e puer Froen zum Subside de Qualité+ an dem Règlement grand-ducal vum 23ten Dezember 2016 gestallt (Fro
Deutsche Versioun weiter unten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit mat Iddie fir nei Gesetzer.