ACCOUNT

Gemeinschaftsantenn

Sou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, hu mir dem Schäfferot a Buergermeeschter e puer Froen zur Gemeinschaftsantenne vun Eltrona gestallt:

Wéi am Grupp “ech Wunnen an der Gemeng Péiteng” op Social Media ze liese war, ginn et verstäerkt Problemer mat der “Gemeinschaftsantenne” vun Eltrona. Wéi verschidde Matbierger beriichten, ass den Empfang an den dräi Uertschaften oft gestéiert, besonnesch zu Rodange.

An dem Zesummenhang hu mir dem Schäfferot a Buergermeeschter folgend Froe gestallt:

  1. Sinn Iech esou Problemer am Reseau bekannt?
  2. Falls jo, gouf duerno gekuckt?
  3. Den Aussoe vu verschiddene Bierger no existéieren dës Problemer scho säit méi laanger Zäit. Wéi stellt Gemeng, zesumme mat Eltrona, d’Qualitéit vum Reseau sécher? 

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen