GDPR an der Schoul

Wéi vill Privatdonnéeë vu Schüler späicheren d’Schoule wierklech a wéi ginn des Date geschützt? Mir wollten dat méi genau wëssen:

Iwwert all Schüler(inn) zu Lëtzebuerg existéiert e sougenannte „Fichier Élève“. An dëser Datebank stinn ënnert anerem Kontaktdaten an Resultater esou wé och Informatiounen iwwert déi berufflech Experienz. Nieft dësen elementaren Donnéeën beinhalt de „Fichier Élève“ awer och Informatiounen iwwert de sozio-ekonomesche Kontext vun der Schüler(innen). Den Art. 3 (3 am Gesetz vum 18. Mäerz 2013 iwwert den Ëmgank mat de perséinlechen Donnéeë vun de Schüler(innen) hält an deem Kontext ënnert anerem Folgendes fest:

Outre les données mentionnées au paragraphe (2), sont également traitées des données relatives au milieu culturel, familial et professionnel (première langue et, le cas échéant, autres langues parlées au domicile; rang des frères et sœurs ; pays d’origine ; date d’entrée au pays ; niveau d’études, catégorie professionnelle et niveau de revenus des représentants légaux de l’élève).

A senge « Lignes directrices relatives au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’enfant dans l’environnement numérique » huet de Comité des Ministres vum Conseil de l’Europe, de 4. Juli 2018, am Kapitel « Mesures et principes opérationnels visant à assurer le respect, la protection et la réalisation des droits de l’enfant dans l’environnement numérique » ënnert anerem folgend Recommandatiounen festgehalen:

Reconnaissant que les données à caractère personnel peuvent être traitées pour le bien des enfants, les États devraient prendre des mesures pour veiller à ce que ces données soient traitées (…) avec le consentement libre, explicite, éclairé et sans ambiguïté de l’enfant et/ou de ses parents, de la personne en ayant la charge ou de son représentant légal, ou selon un autre fondement légitime prévu par la loi. Le principe de minimisation des données devrait être respecté, ce qui signifie que le traitement des données à caractère personnel devrait être adéquat, pertinent et proportionné aux fins pour lesquelles ces données sont traitées. (29)

Les États veilleront à ce que le traitement de certaines catégories de données jugées sensibles – telles que les données génétiques, les données biométriques (…) et les données à caractère personnel dont le contenu révèle les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres, l’état de santé physique et mental ou la vie sexuelle – ne soit autorisé dans tous les cas qu’à la condition que des garanties appropriées soient prévues par la loi. (32)

Les États devraient s’assurer que les enfants et/ou leurs parents, les personnes qui s’occupent d’eux ou leurs représentants légaux ont le droit de retirer leur consentement au traitement des données à caractère personnel, d’avoir accès à leurs données personnelles et de les faire rectifier ou supprimer, notamment lorsque le traitement des données relatives aux enfants est illégal ou lorsqu’il compromet leur dignité, leur sécurité ou leur vie privée. (34)

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

• Här Minister, wien huet alles Accès op de „Fichier Élève“?

• Ass séchergestallt, datt dës Donnéeën net an d‘Hänn gerode vu Persounen, déi a priori net supposéiert sinn, Accès zu dësen Datebanken ze hunn (z.b administratiivt Personal)?

• Sinn d‘Garantië gesetzlech ginn, fir datt keen Abus vun dësen Donnéeë méiglech ass? Ass am Sënn vun engem modernen Dateschutz an am Respekt virun de Kannerrechter virgesinn, d‘Base reglementaire vum „Fichier Élève“ ze iwwerdenken, fir esou och méigleche Mëssbräich vum Fichier oder Ausgrenzungen opgrond vun den doran enthalenen Donnéeën entgéint ze wierken?

• Gehéieren Informatiounen iwwert d’sozio-ekonomesch Situatioun vun den Elteren, hir Qualifikatioun etc. am Minister sengen Aen an e „Fichier Élève“ an ass de Prinzip vun der Proportionalitéit an deem Kontext senger Meenung no ginn?

• Kann de Minister eis versécheren, datt keng Donnéeën an de „Fichiers Élèves“ stinn, déi iwwert déi gesetzlech gereegelt Punkten eraus ginn? Wien kontrolléiert an deem Kontext, ob d‘Recht vun de Schüler(innen) ob e Schutz vun der Privatsphär och wierklech agehale ginn?

• Wat passéiert mat dësen Donnéeën nodeems d’Schüler(innen) net méi schoulflichteg sinn, respektiv d‘Schoul verloossen? Ginn dës Donnéeë geläscht oder archivéiert?

• Hunn d‘Schüler(innen), hir Elteren oder hir legitim Vertrieder Accès op de „Fichier Élève“? Wa jo, ënnert wéi enger Form ginn déi jeeweileg Persoune vu hirem Droit d‘Accès a Kenntnis gesat? Wéi steet et ëm hier Droits à la suppression / rectification?

• Gouf d‘Gesetz vum 18. Mäerz 2013 -relatif aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves – un den RGPD ugepasst? Wa jo, wéi eng Ännerungen huet dat genee mat sech bruecht?

Zesummenhang posts

Den 12ten Juni gouf um RTL driwwer bericht, dass bei Konsdref e Känguru fortgelaf ass. Den 13ten Juni gouf um RTL den Artikel aktualiséiert
An der parlamentarescher Fro n°3235 vum August 2017 goufen eng Rei Froen zu der Zockersteier an anere Länner gestallt souwéi och zu enger méiglecher
Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës