Fro zum Fonctionnement a Käschte vun der Online Plattform Letzshop

Mir hunn dem Minister fir Mëttelstand nach eng Kéier eng Fro zum Fonctionnement an de Käschte vun der online Verkafsplattform “Letzshop” gestallt.  

A senger Äntwert op meng parlamentaresch Fro n°380 huet den Här Minister eng ausschwénglech Introduktioun zum Thema E-Commerce a Letzshop gemaacht. Leider huet hien am Folgenden e puer Froen net zu menger vollster Zefriddenheet beäntwert, soudass eng Rëtsch Onkloerheeten iwwreg bleiwen.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  • Opgeschlësselt no “coûts fixes” a “coûts variables”, wat sinn d’Käschte vum der Online Plattform Letzshop am aktuelle Geschäftsjoer?
  • Ass den Här Minister der Meenung, dass Letzshop nom aktuelle Finanzéierungsmodell duerch ëffentlech Bäihëllefen eng deloyal Konkurrenz fir privat Online-Verkafsplattformen duerstellt? Falls jo, wéi ass d’Finanzéierung vun der Plattform konform mat den Artikelen 107 bis 109 vum Traité vun der Europäescher Unioun? Falls nee, wéi motivéiert de Minister seng Iwwerzeegung, dass et sech hei net em eng Form vun deloyaler Konkurrenz duerch staatlech Bäihëllef handelt? (wann ech gelift mat Jo oder Nee op d’Fro äntweren an dann d’Erklärung)

Zesummenhang posts

Zu Rodange gëtt de Bau vun engem Jugend- a Familljenhotel geplangt. Dëse Projet stéisst op Widderstand vu Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng, well
D’Office Sociaux’en hei am Land leeschten ee wichtegen Déngscht, fir deene Leit, déi et hei am Land finanziell net iwwert Ronne packen, ënnert d’Äerm
An mindestens engem Foyer fir Leit déi op Lëtzebuerg geflücht sinn elo am Wanter Zoustänn, déi esou fir Kanner an och Erwuessener net gutt