FRO.LU: D’Sécherung vum Kommunikatiounsnetz a Krisenzäiten

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Premierminister weiderzeleeden.

Duerch d’Covid-Kris huet jidderee misse méi op digital Kommunikatioun am private Liewe grad ewéi an der Aarbechtswelt zréckgräifen. D’Mass un Daten ass zäitweis e sou héich erop gaang, dass zum Beispill verschidde Streaming-Déngschter hu mussen d’Qualitéit vun hirem Service erofsetzen, fir kënnen ze garantéieren, dass d’Netz déi Quantitéite packt.

Mam Gesetz vum 23.07.2016 a mam Règlement grand-ducal vum 21.02.2018 goufe verschidde Secteuren am Fall vun enger Kris als essentiell agestuuft. Eng Lëscht vu Risike gouf festgehalen, wou eng Crise sanitaire wéi mer se am Moment kennen, dozou gehéiert. Ënnert d’Secteuren déi am Fall vun enger Kris mussen oprechterhale ginn, fällt och de Kommunikatiounssecteur:

“Le secteur des technologies de l’information et de la communication s’étend d’un côté sur les domaines de la programmation informatique, de la gestion d’installations informatiques, du traitement de données, de l’hébergement de services d’information et des portails internet. Le volet de la communication couvre les télécommunications filaires, les télécommunications sans fil et les télécommunications par satellite ;”

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  1. Gouf am Kader vun dësen Texter schonn ee plan de sécurité et de continuité de l’activité fir dëse Secteur ausgeschafft?
    Wa jo, wéini gouf dësen erstallt? Denkt de Minister, dass de Plang nach aktuell genuch ass, fir den haitege Realitéiten um Terrain Rechnung ze droen?
  2. Wéi eng Mëttele stinn dem Haut-Commissariat à la Protection nationale an de Bedreiwer an dësem Kader zur Verfügung?

Fro n°3533

Verlaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Fir eng rezent Etude vum European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) goufen Ofwaasseranalysen a Stied a ganz Europa an och ausserhalb
An der Äntwert op meng Fro n°387 huet d’Mobilitéitsministesch informéiert, dass d’CFL am Joer 2035 misste ronn 40% méi Leit astellen, fir d’Ziler vum
Bei engem Nato-Treffen den 3ten Abrëll gouf iwwert d’Schafung vun engem Fong fir d’Ukrain diskutéiert. An dësem Fong sollen 100 Milliarden iwwert déi nächst