Fierschter als OPJ

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Landwirtschaft, Justiz & Emwelt, Klima a nohalteg Entwécklung weiderzeleeden.Am Artikel 15 vum Gesetz vum 27. Juni 2018 iwwert den Déiereschutz ginn Dispositioune getraff ënnert wéi enge Konditioune verschidde Kategorie vu Beamten als « officier de police judiciaire » kënnen constatéieren a recherchéieren.

Am Punkt 3 vun dësem Artikel gëtt ënnert anerem gereegelt datt dës Beamten eng Formatioun mussen absolvéiert hunn.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  1. Wéi vill Beamten, opgeschlësselt no de Kategorien aus dem Déiereschutzgesetz, hunn zanter dem Akraafttrieden vum Gesetz dës Formatioun ofgeschloss?
  2. Wéi vill vun dëse Beamte goufe well no den Dispositioune vum Gesetz vereedegt?
  3. Goufen et Beamten aus de cibléierte Kategorien, déi well virun dësem Gesetz de Status vum OPJ haten?

Zesummenhang posts

Däitsch Medie mellen, dass Däitschland een Accord mat Israel fonnt huet, fir Rackéitenofwiersystemer vum Typ “Arrow 3” ze kafen. Laut Berichter sollen dës Ofwiersystemer
D’Piratepartei huet den 3ten Oktober op enger Pressekonferenz Léisungen fir eng gerecht Stéierpolitik presentéiert. D’Presentatioun gouf vum Sven Clement, eisem nationale Spëtzekandidat, an och
Den 18ten Oktober invitéiert de Chef d‘État Major vun der Arméi op ee Concert mam Titel „Fënnef Joer Engagement fir d‘Arméi“. Dësen Owend, zu