Evaluatioun an de Kontroll vum Gesondheetszoustand vun den Assuréë – Nofro

Published by Sven Clement on

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Sozialversécherung weiderzeleeden.

An menger Fro vum 26.10.2020 (n°3043) huet de Sozialversécherungsminister erkläert, dass esou, wéi et am Code de la Sécurité Sociale virgesinn ass, nëmmen op ausdrécklech Demande vum Patient eng Diagnose vum Kontrolldokter erstallt gëtt.

 

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  1. Ass garantéiert, datt wann den Assuré esou eng Demande gestallt huet, en d’Diagnos vum CMSS kommunizéiert kritt, fir esou eventuell een zweeten Avis bei sengem eegenen Dokter kënnen unzefroen?
  2. Sinn dem Minister Fäll bekannt, an deenen eng Diagnose festgehale gouf ouni, dass de Patient dës ausdrécklech gefrot hat?
  3. Op wéi engem Wee ass virgesinn de Patient ze informéieren, falls de Kontrolldokter eng Aarbechtsonfäegkeet (Incapacité de Travail) feststellt?

Fro n°3353

Verlaaf an der Chamber


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.