Evaluatioun an de Kontroll vum Gesondheetszoustand vun den Assuréë – Nofro

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Sozialversécherung weiderzeleeden.

An menger Fro vum 26.10.2020 (n°3043) huet de Sozialversécherungsminister erkläert, dass esou, wéi et am Code de la Sécurité Sociale virgesinn ass, nëmmen op ausdrécklech Demande vum Patient eng Diagnose vum Kontrolldokter erstallt gëtt.

 

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  1. Ass garantéiert, datt wann den Assuré esou eng Demande gestallt huet, en d’Diagnos vum CMSS kommunizéiert kritt, fir esou eventuell een zweeten Avis bei sengem eegenen Dokter kënnen unzefroen?
  2. Sinn dem Minister Fäll bekannt, an deenen eng Diagnose festgehale gouf ouni, dass de Patient dës ausdrécklech gefrot hat?
  3. Op wéi engem Wee ass virgesinn de Patient ze informéieren, falls de Kontrolldokter eng Aarbechtsonfäegkeet (Incapacité de Travail) feststellt?

Fro n°3353

Verlaaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Le parti Pirate a tenu le 29 septembre une conférence de presse sur le sujet “Un monde du travail équitable pour aujourd’hui et demain”.
Am Walkampfofkommes ass festgehaale ginn, dass Ministeren a Ministeschen an der Ausübung vun hirem Mandat wärend der Period vum Walkampf keng bezuelte Reklammen iwwert