ACCOUNT

Eng Infirmiere fir d’Schüler? Eng parlamentaresch Fro iwwer d’medezinesch Encadrement an de Schoulen

D’Piraten hunn dem Minister fir Bildung & Gesondheet eng parlamentaresch Fro iwwer d’medezinescht Encadrement gestalt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

D’Léierpersonal an de Lycéeën ass net nëmme fir d’Wëssensvermëttlung, mee wärend de Schoulstonnen och fir d’Gesondheet vun hire Schüler responsabel. Allerdéngs sinn d’Proffen, genee esou wéi de SePAS, net medezinesch fir des Tâche ausgebilt ginn. En vue vun de villsäitege Krankheetsbiller vu Schülerinnen a Schüler gëtt en optimalen Encadrement vun alle méigleche medezinesche Situatiounen ëmmer méi néideg, mee och ëmmer méi schwiereg.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  • Deelen d’Ministeren d’Opfaassung, datt Jugendlecher en optimaalt medezinescht Encadrement an der Schoul brauchen?
  • Wat wier de Käschtefacteur, wann een um Campus Geesseknäppchen an och zentral um Lampertsbierg wärend de Schoulzäiten de Schüler géif eng Schoulinfirmèrie zur Säit stellen?
  • Ginn et Pläng vun der Regierung, fir an de Schoulen – souwuel a Lycéeën, wéi och a Schoule vum Fondamental – Infirmièren anzestellen?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Am Aktivitéitsrapport vum Sportsministère vun 2021 ass ze liesen, a wéi engem Montant de Staat déi verschidde Sportorganisatiounen
De Rapport vum Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher wéisst kloer ob, dass et a Punkto Ënnerbréngung vu Geflüchteten nach ganz vill Baustelle ginn. Eng