ACCOUNT

RBE – Accès privilégié & base légale

Direkt nom Arrêt vun der CJUE iwwert den Accès zum RBE huet d’Madamm Ministesch den Accès op den RBE fir de Public ënnerbonnen. Scheinbar ouni eng passend legal Basis ze schafen.

Um Site vum RBE steet ze liesen: « Following the judgment of the Court of Justice of the European Union of 22 November 2022, access to the RBE website via the internet is temporarily suspended. A solution allowing access to the RBE data by professionals as defined in Article 2 of the amended Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and terrorist financing will be communicated shortly. »

Gläichzäiteg gouf de groussherzogleche Reglement vum 15. Februar 2019 (relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs) net abrogéiert oder geännert.

Dëse Reglement seet am Artikel 7 (1) « Le Registre des bénéficiaires effectifs peut être consulté gratuitement sur le site Internet du gestionnaire. »

D’Gesetz iwwert den RBE seet am Artikel 12 des Weideren: « L’accès aux informations visées à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 8°, 12° et 13° est ouvert à toute personne. »

D’Gesetz gesäit des Weidere Strofe fir, wann een engem « professionnel » (Art. 2 vum Gesetz vum 12. November 2004) falsch Informatioune weidergëtt, awer kee privilegéierten Accès fir dës Acteuren. Den Artikel 7 (2) vum precitéierte RGD gesäit esou een Accès och net fir: « L’accès des établissements de crédit, des établissements financiers ainsi que des huissiers et des notaires agissant en leur qualité d’officier public aux informations sur les bénéficiaires effectifs couvertes par une limitation d’accès accordée conformément à l’article 15, paragraphe 1er, de la loi précitée du 13 janvier 2019 se fait par extraits, à demander conformément à l’article 9, paragraphe 2. »

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Op wéi enger legaler Basis gouf den Accès zum RBE fir Persounen gesperrt?

  2. Wéi eng Acteuren (ausser déi am Art. 1 (5°) vum Gesetz genannten Autoritéiten) hunn haut Accès op den RBE?

  3. Op wéi enger legaler Basis hu Professioneller (ewéi am Artikel 2 vum Gesetz vum 12. November 2004 definéiert) weiderhinn en Accès op Informatiounen déi aaneren virenthale ginn?

  4. Gëtt ët kee Risiko datt betraffe Professioneller och op Schuedenersatz kloe kéinten well hiren Accès ouni legal Basis gespart gouf?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 7324

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Doktere kënnen Ordonnancë fir Analysen am Labo verschreiwen, déi net vun der CNS rembourséiert ginn. An deem Fall
De Rapport vum Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher weist kloer ob, dass et a Punkto Ënnerbréngung vu Geflüchteten nach ganz vill Baustelle ginn. Eng