ACCOUNT

Baupfusch bei der SNHBM

An der aktueller Wunnengskris muss de Staat méi wéi jee agräifen, fir de Mënschen hei am Land een Zougang op eng Wunneng kënnen z’erméiglechen. Ee Groussdeel vun de Wunnenge léisst de Staat duerch seng ëffentlech Promoteuren bauen: de Fonds du Logement (FDL) an d’SNHBM. Dës bauen am Joer duerchschnëttlech eng 200 bis 300 Wunnengen an et wäerten an Zukunft nach vill méi gebaut ginn. Dat setzt viraus, dass de staatleche Wunnengsbau positiv Akzenter um Wunnmarché setzt. Een Artikel op rtl.lu vun dem 5ten August weist , dass et bei verschiddene Bauten vun der SNHBM ganz schlëmm Defekter ginn. Rieds ass vu Schimmel, Infiltratiounen, enger schlechter Ventilatioun, déi fir stéckëg Wunnenge suergt, a geschréipste Fënsteren. D’SNHBM reagéiert am Artikel op dës Aussoen an äntwert, ënnert Anerem, dass si dës Wunnegen net selwer gebaut huet, mee iwwert Sous-Traitant’en, déi sech missten ëm dës Problemer këmmeren.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéi gëtt de Bau vu Wunnengen, déi duerch Drëttentreprisen realiséiert ginn, vun den ëffentleche Bauträger kontrolléiert? 

  2. Wéi gëtt d’Qualitéit an d’Salubritéit vun de staatleche Wunnengen bei der Bauofnahm an och duerno séchergestallt?

  3. Wéi vill Plainten wéinst esou Defekter goufen et vu säiten vun den Awunner a Locatairen vun ëffentleche Wunnengen an de leschten 10 Joer, opgeschlësselt no Joer?

  4. Bei wéi ville Wunnenge vun der SNHBM an dem FDL, déi an de leschte 15 Joer vun den ëffentleche Bauträger gebaut gi sinn, goufen Defekter gemellt oder constatéiert? Wéi vill Prozent vum Total vu gebaute Wunnenge sinn dat?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 6625

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Doktere kënnen Ordonnancë fir Analysen am Labo verschreiwen, déi net vun der CNS rembourséiert ginn. An deem Fall
De Rapport vum Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher weist kloer ob, dass et a Punkto Ënnerbréngung vu Geflüchteten nach ganz vill Baustelle ginn. Eng