Education precoce

Vill Kanner hei am Land ginn a verschiddene Betreiungsstrukturen ënnerbruecht, zum Beispill an enger Crèche oder enger Maison relais. De Staat iwwerhëlt iwwert d’Chèque-service accueil eng finanziell Participatioun fir d’Crèchen, wou d’Eltere bis zu 20 Stonnen d’Woch ze gutt hunn am Kader vum Programm “d’éducation plurilingue”. Fir d’Maisons Relaisen iwwerhëlt de Staat di ganz finanziell Participatioun, bis op d’Schoulvakanzen, wou d’Elteren dann ee klengen Deel selwer musse bezuelen. 

Donieft gëtt et nach den Enseignement Precoce, wou d’Kanner net als “enfants scolarisés” ugesi ginn. Kanner, déi nëmmen hallef Deeg an de Precoce ginn, hunn nach 10 Stonnen d’Woch am Kader vum Programm “d’éducation plurilingue” ze gutt. Wann se awer ganz an de Precoce ginn, hu si am Kader “d’éducation plurilingue” keen Urecht op eng staatlech Hëllef ze gutt.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Firwat gëtt den Enseignement Precoce bei dëser Reegelung net wéi d’Crèchen an d’Maisons relaise behandelt?

  2. Huet de Minister wëlles, den Enseignement Precoce ze fërderen an de Kanner vun 3 Joer déi selwecht Chancen op eng méisproocheg Bildung ze erméiglechen?
    • Wann jo, wisou kréien déi Elteren, deenen hir Kanner vollzäit an de Precoce ginn, dann net déi selwecht Hëllef?
    • Wa nee, firwat net?

  3. Firwat gëtt den Enseignement Precoce net méi als Alternativ zu den dacks iwwerfëllte Crèche gefërdert?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 7759

Zesummenhang posts

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës
Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50
De Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ vun 2018 hält fest, dass eng reegelméisseg Evaluatioun vun der Ëmsetzung vum