D’Flying Spaghetti Monster an dat neit Covid Gesetz

Published by Marc Goergen on

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Cultes weiderzeleeden.

Säit 2005 gëtt et zu Lëtzebuerg d’Glawensgemeinschaft vum Flying Spaghetti Monster (FSM). Hier Nuddelsmass féieren déi Gleeweg an engem Restaurant.

Den HORECA-Secteur muss, bedéngt duerch dat neit Covid-Gesetz, seng Dieren awer op mannst bis de 15ten Dezember zou maachen.
D’Gesetz vum 25.11.2020 hält am Artikel 3ter nämlech fest:

“Les établissements destinés à l’exercice du culte sont autorisés à rester ouverts exclusivement pour cet exercice, dans le respect des dispositions de l’article 4, paragraphes 2 à 6.”

 1. Dierfen d’Membere vun der Glawensgemeinschaft vum FSM sech an hirem établissement destiné à l’exercice du cultetreffen, fir hire Glawen auszeüben?
  • Falls nee, wou dierften dës Gleeweg dann hire Glawen ausüben?
  • Berécksiichtechend, datt déi Gleeweg vum FSM hier Massen ëmmer op Platzen haalen, déi a Verbindung mat Iesse stinn, wier et méiglech, dass d’FSM-Memberen sech a Restauranten oder Kantinnen treffen, falls dës dee Moment just fir d’Nuddelsmass benotzt ginn?
 2. Huet de Ministère sech wärend dem Ausschaffe vun dësem Gesetz mat de Glawensgemeinschaften zu Lëtzebuerg zesumme gesat?
  Falls jo, ëm wéi eng Gemeinschaften handelt et sech a wéini hunn dës Treffe stattfonnt?
 3. Wei definéiert de Ministère “les établissements destinés à l’exercice du culte” aus dem Artikel 3ter? Wéi eng Konditioune muss eng Glawensgemeinschaft erfëlle, fir vum Artikel 3ter vum néie Covid Gesetz profitéieren ze kënnen?
 4. Kann all Gebai vun enger Glawensgemeinschaft zu hirem établissement destiné à l’exercice du culte erkläert ginn?
  Kéint eng Glawensgemeinschaft esou, zum Beispill, hier Zeremonien an engem Centre culturel oder enger privat Wunneng ausüben, wann d’Distanzreeglen an d’Maskenflicht respektéiert ginn?
  Falls jo, wat muss eng Glawensgemeinschaft maachen, fir dëse Sëtz unerkannt ze kréien?

Fro n°3223

Verlaaf an der Chamber


Marc Goergen

Koordinator Piratepartei

1 Comment

infirmier · 01/12/2020 at 16:54

Moien7as dat do wiirklehch aeren eescht.
Jiderengem sai kult
jiderengem senges mee hut dir an der chamber lo wirklech neischt anescht ze din
dir hut mat jo gestemmt dass personal wat schon faerdeg as mat der welt an 12 stonnen soll schaffen den daag
mengt dir net dass dei leit och famill hun…
an desen zeiten wou en zesummhalt neideg as an dei eng no loft japsen an dei aner des leit betreien froen ech oech op mir elo mussen iwert spaghetti monster schwaezen

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.