Dépot d`une proposition de loi par Sven Clement.

M. Sven Clement (Piraten)

Merci, Här President.

Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech verspriechen Iech, ech maachen et kuerz. Et ass och eng ganz kuerz Proposition de loi. Et geet drëm, datt mer 2023 nieft de Chamberwalen, wat eis alleguerten heibanne jo bewosst ass, och Gemengewale wäerten hunn, wat och deene meeschten heibanne bewosst ass, well se och selwer wäerte Kandidat
oder Kandidatin sinn. Wat awer natierlech mat sech bréngt, datt et do och drëm geet, wien da wielen däerf a wéi einfach mer deene Leit et maachen, fir wielen ze kënnen. Et ass esou, datt no den Zuele vum Statec am Moment 248.000 EU-Bierger zu Lëtzebuerg liewen a vun deene bis elo just 23% sech op eng Wallëscht (veuillez lire: op eng Wielerlëscht) ageschriwwen hunn, vun deenen, déi eligibel sinn. Et ass nämlech esou, datt ronn 33% vun deenen Électeurs potentiels am Moment nach exkludéiert gi vun de Walen, well se nach keng fënnef Joer zu Lëtzebuerg liewen. Elo ass et esou, datt grad op Gemengenniveau, do, wou d’Politik wierklech am nooste fillbar ass, et jiddwerengem sollt méiglech sinn, fir un deene Walen ze participéieren. An dofir, Här President, deposéieren ech haut eng Proposition de loi, déi virgesäit, d’Residenzklausel fir EU-Bierger op Gemengenniveau ze kierzen an et obligatoresch ze maache fir de Gemengebeamten, bei der Umeldung deen neie Resident ze froen, ob e sech da wëllt op d’Wielerlëscht aschreiwen oder net. Mir hunn eis bewosst géint eng Obligatioun vun der Aschreiwung entscheet, well dat eng ganz Rëtsch aner Consideratiounen nach géif mat sech bréngen, soudatt dat heiten u sech eng kleng Ännerung ass, mee eng Ännerung, déi et awer enger ganzer Rëtsch Leit, déi vläicht 86 Deeg virun de Walen nach net onbedéngt sech mam Walkampf beschäftegt hunn, géif erlaben, eventuell un hire Gemengewalen deelzehuelen.
Här President, wannechgelift!
7823 – Proposition de loi portant modification de

 1. la loi électorale modifiée du 18 février 2003
 2. la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques au registre national des personnes physiques, à la carte d’identité, aux registres communaux des personnes physiques et portant modification de
  1) l’article 104 du Code civil ;
  2) la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;
  3) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
  4) la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et abrogeant
  1) la loi modifiée du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale et
  2) l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire.

Zesummenhang posts

Ufank Abrëll waren d’Piraten zesumme mat den anere Memberen vum Aktiounscomité géint Atomkraaft beim Wirtschaftsminister Lex Delles. D’Entrevue war u sech beim Premier gefrot
A menge parlamentaresche Froe n°3813 an 3927 hat ech op d’Situatioun vun Déierenbesëtzer um Wunnmarché opmierksam gemaach, wou et virkënnt, dass Locatairen verbuede kréien,
Den 15ten Abrëll 2024 um 19 Auer zu Koplëscht am HQ an online.  Start : 19h00 ; Enn 21h00 Vun der Parteileedung ware präsent: Clement Sven