Denkmalschutz zu Péiteng – eng Katastrophe?

Fro un de Schäfferot a Buergermeeschter zum Thema Denkmalschutz

Sou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, wëll ech dem Schäfferot a Buergermeeschter eng Fro stellen.

An engem Artikel op RTL.LU vum 24te Februar, deen iwwert den Denkmalschutz handelt, kënnt d’Gemeng Péiteng guer net gutt ewech. Eng Lëscht, déi ee Grupp vun Denkmalschützer op Basis vun den Date vu Sites et Monuments opgestallt huet, sträicht kloer ervir, datt d’Gemengeresponsabel vun 1131 nëmmen 181 iwwert de PAG schütze gelooss huet. 

Op RTL.lu am Artikel ass ze liesen: Eng Fro schéisst engem direkt an de Kapp, wann ee sech déi 58 PAGen ukuckt, déi bis elo fäerdeg sinn, an ee sech méi speziell fir eise Patrimoine intresséiert: wat der Däiwel hunn d’Péitenger fir e Problem mat Denkmalschutz? Ass et de Buergermeeschter, dee vläicht näischt domadd kann ufänken? Oder wollt ee sech einfach net dra schwätze loosse vu Sites et Monuments, wéi deen neie Bebauungsplang gezeechent gouf? Op alle Fall sinn d’Zuelen hei definitiv katastrophal: 1.131 Gebaier wieren ze schützen, soten d’Experten vum Staat. “Boff”, duecht de Pierre Mellina wuel, an hält der effektiv 181. An elo? D’Inneministesch kennt hier Méiglechkeeten, kéint e Veto aleeën. 

An deem Zesummenhang wëll ech dem Schäfferot a Buergermeeschter folgend Froe stellen:

1. Aus wéi enge Grënn goufen iwwer 80% vun de Gebaier, déi vu Site et Monuments als erhalenswäert agestuuft goufen, net am PAG geschützt a firwat waren dës Gebaier net wichteg genuch, fir geschützt ze ginn?
2. Aktuell lafen zu Péiteng e puer Projeten, déi zum Zil hunn touristesch Aktivitéiten an der Gemeng ze promouvéieren. Sinn de Buergermeeschter a Schäfferot der Meenung, dass duerch d’Erhalen an d’Mise en Scène vum historeschen architektonesche Patrimoine d’touristescht Potenzial an den Uertschaften däitlech erhéije géif?
3. Wäerten de Buergermeeschter a Schäfferot der weiderer Zerstéierung vum architektonesche Patrimoine entgéintwierken a versichen, méi Gebaier ënnert Denkmalschutz ze setzen? Falls jo, wéi eng weider Gebaier solle geschützt ginn? 

Zesummenhang posts

An mindestens engem Foyer fir Leit déi op Lëtzebuerg geflücht sinn elo am Wanter Zoustänn, déi esou fir Kanner an och Erwuessener net gutt
Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken. Dat geet nëmmen, wa Lëtzebuerg energiepolitesch esou onofhängeg wéi méiglech ass. Dofir muss virun allem de Staat mam gudde Beispill
Den 21te Juli dëst Joer gouf vun der deemoleger Majoritéit Arméisgesetz ofgeännert. Am neien Artikel 32 gouf een Evaluéierungssystem vun den Zaldoten agefouert, deen