Den Rôle vum Garde champêtre

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Bannenzeg Sécherheet & Interieur weiderzeleeden.

Laut  dem Artikel 97 vum Text coordonnée vun der loi communale vum 13. Dezember 1988, kann eng Gemeng een oder méi Gardes champêtres (Bannhidder) astellen. Dës kéinten da laut Gesetz verschidde Kompetenze kréien:

Il concourt, sous l’autorité du bourgmestre, à l’exécution des lois et règlements de police ainsi qu’au maintien du bon ordre et de la tranquillité dans la commune.

Am Artikel 14-2 vum Code de procédure pénale zu den Gardes champêtre heescht et:

Ils conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent, dans les limites de leur compétence territoriale, en flagrant crime ou délit.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Madamm Ministesch dës Fro stellen:

  1. Kënnen d’Ministere confirméieren, dass dës Gesetzer nach esou applizéiert kënne ginn?
  2. Kënnen d’Ministere bestätegen, dass d’Positioun vum Bannhidder haut nach kann als Funktioun de Gemengebeamten uvertraut ginn?
  3. Kéinten dës Bannhidder, am Kader vun den uewe genannte Gesetzer, d’Police also an hirer Aarbecht ënnerstëtzen?

Fro n°3234

Verlaaf an der Chamber

Zesummenhang posts

A menge parlamentaresche Froe n°3813 an 3927 hat ech op d’Situatioun vun Déierenbesëtzer um Wunnmarché opmierksam gemaach, wou et virkënnt, dass Locatairen verbuede kréien,
Den 15ten Abrëll 2024 um 19 Auer zu Koplëscht am HQ an online.  Start : 19h00 ; Enn 21h00 Vun der Parteileedung ware präsent: Clement Sven