Déclaration gouvernementale relative aux résultats des discussions avec les partenaires sociaux dans le cadre des travaux du Comité de coordination tripartite, suivie d’un débat (suite)

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President. Ech
hunn a menger Ried gesot, datt mer déi Motioun och
net kënne matstëmmen, net nëmme wéinst deenen
Tireten op der zweeter Säit, mee u sech och wéinst
dem Tiret op der éischter Säit. Dat heescht, ech si mat
all de Constaten averstanen, déi d’Majoritéit mécht.
Ech mengen, ech begréissen och, datt d’Tripartite
zesummegeruff gouf. Mee ech si mat deene Konklusiounen net averstanen. Mir kënnen déi Indexmanipulatioun an deen Indexklau hei net mat ënnerstëtzen.
An duerfir wäerte mer dergéint stëmmen.
M. Fernand Etgen, Président | Merci villmools, Här
Clement. Sinn nach weider Wuertmeldungen do? Soss
kënne mer zum Vott vun der Motioun mat deenen
Ofännerunge kommen, wéi se vum Här Roth proposéiert ginn ass a vum Här Gilles Baum guttgeheescht
ginn ass.

Zesummenhang posts

An mindestens engem Foyer fir Leit déi op Lëtzebuerg geflücht sinn elo am Wanter Zoustänn, déi esou fir Kanner an och Erwuessener net gutt
Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken. Dat geet nëmmen, wa Lëtzebuerg energiepolitesch esou onofhängeg wéi méiglech ass. Dofir muss virun allem de Staat mam gudde Beispill
Den 21te Juli dëst Joer gouf vun der deemoleger Majoritéit Arméisgesetz ofgeännert. Am neien Artikel 32 gouf een Evaluéierungssystem vun den Zaldoten agefouert, deen