Contournement Dippech-Gare

An der Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°3845 vum honorabelen Deputéierte M. Hahn aus dem Joer 2018 hat de Minister Informatiounen zum Bau zum Contournement vun Dippech-Gare ginn.

An dem Zesummenhang hu mir dem Minister weider Froe gestallt:

  1. Confirméiert de Minister, dass de Bau vum Contournement Dippech-Gare zäitlech verréckelt muss ginn, wëll eng Impaktstudie op Basis vum Naturschutzgesetz vun 2018 feelt? Wa jo, wat sinn d’Grënn, dass d’Verwaltung vum Minister, déi reegelméisseg mat esou Projete chargéiert ass, vergiess huet déi néideg Autorisatioun(en) unzefroe respektiv ze verlängeren?
  2. Wéi warscheinlech ass et, dass de Projet eventuell bei déi fir Natura2000-Zonen zoustänneg EU-Instanze geschéckt muss ginn?
  3. Wéi warscheinlech ass et, dass eng nei Variant vum Tracé ausgeschafft muss ginn?
  4. Wéi vill Jore Retard kritt de Bau vum Contournement der Aschätzung vum Minister no?
  5. Si bis zur Fäerdegstellung vum Contournement Mesure virgesinn, fir déi aktuell Verkéierssituatioun op der Dippecher Gare z’entlaaschten?

Zesummenhang posts

Wir Piraten haben in Petingen über die letzten Jahre eine kritische Position gegenüber dem Einfluss von einzelnen Bauunternehmer eingenommen und mehrfach einzelne Projekte, die
J’ai 27 ans, je suis mère et pédagogue sociale de formation. J’habite depuis plus de 14 ans dans la commune et c‘est avec fierté