Parteileedung 27te Februar 2023

um 19h00 Auer am HQ (Kopstal) an och digital iwwer Jitsi. Gemengewalen Kaderprogramm 2023 Den Entworf vum Kaderprogramm op Basis vun der Aarbechtsgruppen am Hierscht ass fäerdeg. D’Parteileedung huet iwwert… Continue reading Parteileedung 27te Februar 2023

Confirmé : Tendance à la droitisation au sein du Conseil communal de Pétange. Le LSAP et le CSV donnent un coup de main aux extrémistes de droite (une fois de plus).

On ne s’attend plus guère à des surprises en tant que politiciens. Et pourtant, la séance du Conseil communal de Pétange du 30 mai a prouvé le contraire. Alors que… Continue reading Confirmé : Tendance à la droitisation au sein du Conseil communal de Pétange. Le LSAP et le CSV donnent un coup de main aux extrémistes de droite (une fois de plus).

Interpellation de M. Léon Gloden au sujetdu développement des régions excentréesdu pays et du milieu rural dans le cadre dela pandémie de la Covid-19

M. Marc Goergen (Piraten) Merci, Här President. Merci dem Léon Gloden fir d’Ufro vun dëser Diskussioun. Bei dëser Interpellatioun haut muss ech soen, dass mer a kuerzer Zäit sollen iwwer… Continue reading Interpellation de M. Léon Gloden au sujetdu développement des régions excentréesdu pays et du milieu rural dans le cadre dela pandémie de la Covid-19

7820-Projet de loi modifiant. 1° la lpoi modifieé du 17 juillet 2020 sur les measures de lutte contre la pandémie covid-19. 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour object la mise en place d’une contribution temporaire de l’etat aux couts non converts de certains entreprises.

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Madamm Presidentin. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, als Éischt e grousse Merci un de Rapporter, de Mars Di Bartolomeo, an natierlech, esou wéi de Marc Baum… Continue reading 7820-Projet de loi modifiant. 1° la lpoi modifieé du 17 juillet 2020 sur les measures de lutte contre la pandémie covid-19. 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour object la mise en place d’une contribution temporaire de l’etat aux couts non converts de certains entreprises.

7325 – Projet de loi portant modification :

M. Marc Goergen (Piraten) Här President, wann haut d’Parlament iwwert d’Gesetz ronderëm d’Missioune vun eiser Arméi ofstëmmt, da muss een och e méi breede Bléck op Fridden a besonnesch och… Continue reading 7325 – Projet de loi portant modification :

7802 – Projet de loi modifiant :1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;2° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicame

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Här President.Léif Kolleeginnen a Kolleegen, och ech si frou, datt d’Madamm Lenert erëm do ass, datt se eng verdéngte Paus awer hat. Et wär schéi… Continue reading 7802 – Projet de loi modifiant :1° la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;2° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicame

Covid-Test-Statioun zu Péiteng

Am Kader vum Large Scale Testing si verschidden Zentren zäitweis un hier Limitte komm. Elo gouf op verschidde Platzen opgestockt an deelweis néi Test-Statiounen (LST) opgemaach wéi zum Beispill zu Stroossen. An deem Kader hunn… Continue reading Covid-Test-Statioun zu Péiteng

Sécherheet vun de Chaufferen beim TICE

Här Buergermeeschter,  sou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, wëll ech dem Schäfferot a Buergermeeschter eng Fro stellen. Beim TICE suergt aktuell eng Nott de Service intern fir… Continue reading Sécherheet vun de Chaufferen beim TICE

Froen zu der Gedrénksbud vun der LSAP-Sektioun op der Péitenger Braderie vum 20-07-2019

Administration Communale Pétange Buergemeeschter Pierre Mellina Place J.F. Kennedy 4760 Pétange Rolleng, den 23. Juli 2019 Thema : Froen zu der Gedrénksbud vun der LSAP-Sektioun op der Péitenger Braderie vum… Continue reading Froen zu der Gedrénksbud vun der LSAP-Sektioun op der Péitenger Braderie vum 20-07-2019