ACCOUNT

Subside fir d’HORESCA-Federatioun

Wéi am Magasinn vun der HORESCA ze liesen ass, konnt d’Federatioun d’Budgetsjoer 2020 mat engem Plus vu 75.000 Euro ofschléissen, an dat obwuel eng ganz Rei Memberen am Joer 2020 net cotiséiert hunn, wéinst der schwéierer wirtschaftlecher Situatioun opgrond vum Covid-19. Erkläert gëtt den erstaunleche Surplus duerch Ënnerstëtzunge vu Säite vun der Chambre de Commerce… Continue reading Subside fir d’HORESCA-Federatioun

Endlech Vakanz! – Mee nëmme fir Geimpfter?

close up of hands of two people holding each other with their mask to protect of covid or virus in their hands after win to coronavirus and be free outdoors at the beach

Wat d’Unzuel u Persounen, déi schonns vun enger Impfung géint de Covid-19 profitéiere konnten, weltwäit klëmmt, wat een och an der Wirtschaft vun ëmmer méi Geschäftsmodeller héiert, déi gezielt op geimpfte Persoune zougeschnidde sinn.  Rezent war en Ubidder vu Pauschalreesen an de Medien, well en Reklamm domat gemaach huet, Reesen exklusiv fir geimpfte Persounen unzebidden… Continue reading Endlech Vakanz! – Mee nëmme fir Geimpfter?

Äntwert vum Mëttelstandsminister op ee Bréif vun der ASBL Don’t forget us

De 16te Februar 2021 huet de Mëttelstandsministère op ee Bréif vun der ASBL Don’t forget us Folgendes geäntwert: “Il découle de ce qui précède que depuis le début de la pandémie, l’Etat a soutenu financièrement les entreprises relevant du secteur de l’horeca et que la nécessité de faire rétroagir l’aide de contribution aux coûts au… Continue reading Äntwert vum Mëttelstandsminister op ee Bréif vun der ASBL Don’t forget us

Zwangsaffiliatioun beim CDEC

A menge Froen n°3106 an 1641 hat ech de Mëttelstandsminister no Informatioune zu de Beruffskummeren an de Centres de compétences an hire Formatiounen gefrot. Zu dësen gehéiert och de CDEC, de Conseil pour le Développement Economique de la Construction. All Firma am Bausecteur muss dem CDEC all Joer eng Cotisatioun an Héischt vun 0,65% vu… Continue reading Zwangsaffiliatioun beim CDEC

Beihëllefen fir ongedéckte Käschte bis Enn 2021 verlängeren

Context:Projet de Loi 7752 D’Deputéiertechamber stellt fest: dass d’Covid-19-Pandemie an déi domat verbonne sanitär Mesuren en net negligéierbaren Impakt op d’Wirtschaft hunn; dass et besonnesch wichteg ass kleng a mëttelstänneg Betriber finanziell ze ënnerstëtzen, fir d’Villfältegkeet vun der Lëtzebuerger Wirtschaft oprecht ze erhale wärend an och no der Kris; dass et fir d’Betriber wichteg ass, Previsibilitéit a Finanzfroen ze hunn; dass net ze… Continue reading Beihëllefen fir ongedéckte Käschte bis Enn 2021 verlängeren

Nofro zum HORECA Secteur an Failliten

decreasing chart made of coins with white arrow, bankruptcy concept

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Mëttelstand & Wirtschaft weiderzeleeden. An hirer Äntwert vum 19ten Juni 2020 op eis parlamentaresch Fro n°2259 soten d’Ministeren: Wéi ee konkreten Impakt dës Kris awer wäert op de Secteur hunn, kann een zum aktuellen… Continue reading Nofro zum HORECA Secteur an Failliten