Fluchverbindung vu Lëtzebuerg op China

top view of toy airplane on red chinese flag

D’WORT bericht an engem Artikel vun haut, dass d’Airline China Southern ab dem 21ten Dezember eng nei Fluchverbindung Guangzhou – Zhengzhou – Luxembourg géif opmaachen. Dat wier deen éischten Direktvol… Continue reading Fluchverbindung vu Lëtzebuerg op China

Vëlosummer 2022

Fir de Vëlosummer 2022 maachen, ënnert anerem, d’CFL op hirem Site Werbung dofir, dass een de Vëlo problemlos am Zuch ka mathuelen. Extra Zich ginn u verschidde Weekender agesat an… Continue reading Vëlosummer 2022

Subside fir d’HORESCA-Federatioun

Wéi am Magasinn vun der HORESCA ze liesen ass, konnt d’Federatioun d’Budgetsjoer 2020 mat engem Plus vu 75.000 Euro ofschléissen, an dat obwuel eng ganz Rei Memberen am Joer 2020… Continue reading Subside fir d’HORESCA-Federatioun

Endlech Vakanz! – Mee nëmme fir Geimpfter?

close up of hands of two people holding each other with their mask to protect of covid or virus in their hands after win to coronavirus and be free outdoors at the beach

Wat d’Unzuel u Persounen, déi schonns vun enger Impfung géint de Covid-19 profitéiere konnten, weltwäit klëmmt, wat een och an der Wirtschaft vun ëmmer méi Geschäftsmodeller héiert, déi gezielt op… Continue reading Endlech Vakanz! – Mee nëmme fir Geimpfter?

Äntwert vum Mëttelstandsminister op ee Bréif vun der ASBL Don’t forget us

De 16te Februar 2021 huet de Mëttelstandsministère op ee Bréif vun der ASBL Don’t forget us Folgendes geäntwert: “Il découle de ce qui précède que depuis le début de la… Continue reading Äntwert vum Mëttelstandsminister op ee Bréif vun der ASBL Don’t forget us

Zwangsaffiliatioun beim CDEC

A menge Froen n°3106 an 1641 hat ech de Mëttelstandsminister no Informatioune zu de Beruffskummeren an de Centres de compétences an hire Formatiounen gefrot. Zu dësen gehéiert och de CDEC,… Continue reading Zwangsaffiliatioun beim CDEC

Beihëllefen fir ongedéckte Käschte bis Enn 2021 verlängeren

Context:Projet de Loi 7752 D’Deputéiertechamber stellt fest: dass d’Covid-19-Pandemie an déi domat verbonne sanitär Mesuren en net negligéierbaren Impakt op d’Wirtschaft hunn; dass et besonnesch wichteg ass kleng a mëttelstänneg Betriber finanziell ze… Continue reading Beihëllefen fir ongedéckte Käschte bis Enn 2021 verlängeren

Nofro zum HORECA Secteur an Failliten

decreasing chart made of coins with white arrow, bankruptcy concept

Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Mëttelstand & Wirtschaft weiderzeleeden. An hirer Äntwert vum 19ten… Continue reading Nofro zum HORECA Secteur an Failliten