Stempel op der Demande fir de Congé parentale

Close-up of unrecognizable secretary sitting at table with computer keyboard and stamping application form

An der Fro n°2848 hat ech schonn eng Rei Froen zu der Obligation légale de tampon gestallt. Eis gouf rezent zougedroen, dass eng Persoun hier Demande fir de Congé parentale… Continue reading Stempel op der Demande fir de Congé parentale

D’Äschen vu verstuerwene Matmënschen an Urnen doheem behalen

Am Gesetz vum 1ten August 1972 an den dozou gehéierende Reglementer ass festgehalen, dass d’Äsche vu Verstuewenen nëmmen dierfen op ausgewisene Plazen opgehuewe ginn. De Gemengerot ka mam Averständnis vum… Continue reading D’Äschen vu verstuerwene Matmënschen an Urnen doheem behalen

Problemer beim regroupement familial

Small wooden figures of family members close up. Family relationship symbol

Mir ass zougedroen ginn, dass Persounen, déi am Kader vun engem Regroupement familial op Lëtzebuerg komme sollen, fir d’Areess een “titre de voyage valide” gefrot ginn, dëst och a Fäll,… Continue reading Problemer beim regroupement familial

Heure d’actualité de la sensibilité politique déi Lénk au sujet des placements d’enfants

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, als Éischt merci och un déi Lénk dofir, dat awer wichtegt Theema op den Ordre du jour gesat ze hunn.… Continue reading Heure d’actualité de la sensibilité politique déi Lénk au sujet des placements d’enfants

Dierf ee seng volljäreg Kanner erausgeheien?

Am Artikel 372-2 vum Code Civil (Livre Ier, Titre IX, Chapitre Ier) heescht et : “”Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses… Continue reading Dierf ee seng volljäreg Kanner erausgeheien?

Statistiken zur Kannerbetreiung

De 9ten Mäerz ass op RTL.lu en Artikel mat der folgender Iwwerschrëft verëffentlecht ginn: “Kleng Kanner gi statistesch gesi manner a réischt méi spéit an d’Crèche”. Doran gi vum Minister… Continue reading Statistiken zur Kannerbetreiung

Education precoce

adorable multiethnic kids playing with colorful wooden blocks on carpet

Vill Kanner hei am Land ginn a verschiddene Betreiungsstrukturen ënnerbruecht, zum Beispill an enger Crèche oder enger Maison relais. De Staat iwwerhëlt iwwert d’Chèque-service accueil eng finanziell Participatioun fir d’Crèchen,… Continue reading Education precoce

Kontrolle vum FNS

De FNS huet ee Service de “Répression des fraudes”, an deem eng kleng Unzuel u Beamte schaffen. Dës Beamten ënnersichen, ob d’Persounen déi de Revis oder de RPGH kréien, dësen… Continue reading Kontrolle vum FNS

Aarmutsrisiko am drëtten Alter

Eng Persoun, déi zu Lëtzebuerg manner wéi 2177€ de Mount an der Hand huet, läit ënnert der Aarmutsrisikogrenz a leeft Gefor, hir Grondbedierfnisser net méi alleguerten decken ze kënnen, wa… Continue reading Aarmutsrisiko am drëtten Alter

Projet de loi 7753, eng Ofännerung vum Objet vun de Missiounen a vun der Gouvernance vu Servior

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem Max Hahn fir dee gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport. Also, ech hätt elo nach villes kënne verzielen iwwert d’Seniorien. Mee haut… Continue reading Projet de loi 7753, eng Ofännerung vum Objet vun de Missiounen a vun der Gouvernance vu Servior