Résolution de Mme Carole Hartmann concernant la conservation du principe de l’autodétermination en cas d’IVG

M. Sven Clement (Piraten) | Jo, merci, Här President. Merci och dem Carole Hartmann fir eng ganzwichteg Resolutioun. Et ass eng …, ech mengen,datt et haaptsächlech eng Symbolwierkung huet fird’Chamber,… Continue reading Résolution de Mme Carole Hartmann concernant la conservation du principe de l’autodétermination en cas d’IVG

7931 – Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article L. 523-1 du Code du travail

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President.Seele kennt e Rapporter den Text esou gutt wéi andeem heite Fall. Seelen huet seng Handschrëft denText esou gepräägt wéi an deem heite… Continue reading 7931 – Projet de loi portant dérogation temporaire à l’article L. 523-1 du Code du travail

7862 – Projet de loi portant modification des articles L. 414-3 et L. 414-9 du Code du travail

Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President.Merci och dem Rapporteur fir säi mëndlechen aschrëftleche Rapport.Dat heiten ass, wéi d’Virriednerinnen an d’Virriednergesot hunn, e klengt Legosstéck an engem grousseGanzen, wou definitiv… Continue reading 7862 – Projet de loi portant modification des articles L. 414-3 et L. 414-9 du Code du travail

8020 – Projet de loi portant modification de :1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President.Merci dem Duo vun de Rapporteren, an dem JessieThill eng gutt Besserung.An der Kommissioun hate mer de Projet virgestalltkritt. Ech hat e bësse… Continue reading 8020 – Projet de loi portant modification de :1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ;2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité

8000B – Projet de loi relative à une subvention de loyer

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President.Merci dem Semiray Ahmedova fir dee gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport. Ech kéint elo nach engStonn Kriticke bréngen iwwert de Logement, mee datheiten… Continue reading 8000B – Projet de loi relative à une subvention de loyer

Débat d’orientation au sujet de la modernisation et des défis de notre système fiscal (suite)

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President.Merci der Majoritéit fir déi Motioun. Mir wäerte seoch net matstëmmen, well mer e bëssen eng anerVue hunn op de Steiersystem. Mir sinn… Continue reading Débat d’orientation au sujet de la modernisation et des défis de notre système fiscal (suite)

Débat d’orientation au sujet de la modernisation et des défis de notre système fiscal (suite)

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Wéid’lescht Woch och schonn, wéi déi Motioun erakomm,wäerte mir dat haut matstëmmen, well et ass ganzeinfach esou: Ee mam Mindestloun bezilt Steieren.… Continue reading Débat d’orientation au sujet de la modernisation et des défis de notre système fiscal (suite)

Débat suivant la déclaration gouvernementale sur l’avis complémentaire du groupe ad hoc d’experts sur l’instauration d’une obligation vaccinale contre la Covid-19

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President.Léif Kolleeginnen a Kolleegen, anescht wéi d’Experten et recommandéiert hunn, wäert dëse Summerkeng Impfflicht fir Persounen iwwer 50 Joer kommen.Dat ass also elo… Continue reading Débat suivant la déclaration gouvernementale sur l’avis complémentaire du groupe ad hoc d’experts sur l’instauration d’une obligation vaccinale contre la Covid-19

Débat suivant la déclaration gouvernementale sur l’avis complémentaire du groupe ad hoc d’experts sur l’instauration d’une obligation vaccinale contre la Covid-19

M. Marc Goergen (Piraten) | A sech an de Fraen hireChoix amëschen!

7126 – Projet de loi relative aux sanctions administratives communales, à l’élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant :1° le Code pénal ;2° le Code de procédure pénale ;3° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ;4° la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autrepart, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le24 novembre 1975; b) complétant l’article 1er BII de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;5° la loi communale modifiée du 13 décembre1988 ;6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ;7° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;8° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale

M. Marc Goergen (Piraten) | Madamm Presidentin, ech ginn elo net nach eng Kéier op d’Zäitschinna vum Gesetz, mee haut stëmme mer méi Kompetenze fir d’Agents municipaux, wat mer begréissen.D’Gemengebeamte… Continue reading 7126 – Projet de loi relative aux sanctions administratives communales, à l’élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant :1° le Code pénal ;2° le Code de procédure pénale ;3° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ;4° la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autrepart, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le24 novembre 1975; b) complétant l’article 1er BII de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;5° la loi communale modifiée du 13 décembre1988 ;6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ;7° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ;8° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale