Koalitiounsaccord / Regierungsaccord 2023-2028

Här President, Leif Kolleeginnen a Kolleegen, Et ass den 2ten Regierungsaccord dee mir Piraten hei an der Chamber dierfen analyséieren.  Ech wäert hei eng Kéier de Point maache fir dass eisen… Continue reading Koalitiounsaccord / Regierungsaccord 2023-2028

PNR, PSC 2023

M. Marc Goergen (Piraten) | Här President, fir d’Fi- nanze kann ee vill verschidden Iddien a Virstellungen hunn, mee eppes vereent se: D’Geld muss do sinn, fir et kënnen auszeginn! An… Continue reading PNR, PSC 2023

Interpellation de Mme Carole Hartmann au sujet de la revalorisation du statut de l’indépendant

M. Sven Clement (Piraten) | Madamm Presidentin, léif Kolleeginnen a Kolleegen, fir d’alleréischt wëll ech enger anerer Madamm Merci soen, nämlech der Madamm Hartmann fir d’Ufroe vun dëser Interpella- tioun. Wéi… Continue reading Interpellation de Mme Carole Hartmann au sujet de la revalorisation du statut de l’indépendant

Heure d’actualité du groupe politique CSV au sujet du Projet de Programme di- recteur d’aménagement du territoire 2023 (PDAT2023)

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci der CSV, dem Gilles Roth, fir d’Ufro vun dëser Aktualitéitsstonn. Fënnef Minutten iwwert d’Landes- planung, dat ass zimmlech sportlech, dofir ginn ech… Continue reading Heure d’actualité du groupe politique CSV au sujet du Projet de Programme di- recteur d’aménagement du territoire 2023 (PDAT2023)

Projet de loi 8102 iwwert d’Aféiere vu Bäihëllefe fir d’Wirtschaft a Form vu Garantien am Kader vun der russescher Aggressioun op d’Ukrain

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President. Merci als Éischt un de Rapporter, den Här André Bauler, fir en exzellente mëndlechen a schrëftleche Rapport. Et gouf elo grad gesot: „Mir… Continue reading Projet de loi 8102 iwwert d’Aféiere vu Bäihëllefe fir d’Wirtschaft a Form vu Garantien am Kader vun der russescher Aggressioun op d’Ukrain

Etat de la nation 2022

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir Piraten begréis- sen d’Éierlechkeet, mat där de Premier en Dënsch- den a senger Ried op d’mannst zu engem… Continue reading Etat de la nation 2022

Déclaration gouvernementale sur l’avis complémentaire du groupe ad hoc d’experts sur l’instauration d’une obliga- tion vaccinale contre la Covid-19

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, anescht wéi d’Exper- ten et recommandéiert hunn, wäert dëse Summer keng Impfflicht fir Persounen iwwer 50 Joer kommen. Dat… Continue reading Déclaration gouvernementale sur l’avis complémentaire du groupe ad hoc d’experts sur l’instauration d’une obliga- tion vaccinale contre la Covid-19

Projet de loi 8143 iwwert d’Aféiere vun engem Fong fir den Ëmweltschutz

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Fir den Ëmweltschutz ass et wichteg, dass mer déi néideg Mëttelen hunn, an dat heiten ass dofir e gudde Projet, grad well en och… Continue reading Projet de loi 8143 iwwert d’Aféiere vun engem Fong fir den Ëmweltschutz

Projet de loi 7255 iwwert d’Aféiere vun engem legale Kader fir d’Bëscher

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem François Benoy fir dee gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport a virun allem fir déi Ausdauer, well ech hunn an der Kommissioun matkritt,… Continue reading Projet de loi 7255 iwwert d’Aféiere vun engem legale Kader fir d’Bëscher

Projet de loi 8051 iwwert d’Ver- ankerung vun den Telekommunikatiounsmëttelen am Code de procédure pénale

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem Charles Margue fir dee gudde schrëft- lechen a mëndleche Rapport. Hei ass eng Digitali- séierung dran. An ech hat et och schonn… Continue reading Projet de loi 8051 iwwert d’Ver- ankerung vun den Telekommunikatiounsmëttelen am Code de procédure pénale