Carte de séjour fir Familiememberen

Published by Sven Clement on

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Immigratioun an Asyl weiderzeleeden.

Familljemembere vun engem Lëtzebuerger Resident aus engem EU Memberstaat dierfen hei am Land liewen. Si kënnen eng Carte de séjour ufroen an, wann si méi wéi 5 Joer onënnerbrach beim Resident gewunnt hunn, kënnen si eng Demande de séjour permanente stellen. Bis dohi mussen si hier Carte de séjour de membre de famille ëmmer bei sech hunn. Dës Carte de séjour ass aus Pabeier a passt net onbedéngt an all Portmonnie.
  1. Wéi steet de Ministère zu enger Carte de sejour, déi besser an de Portmonnie passt an aus méi stabillem, nohaltege Material besteet?
  2. Ass virgesinn dëst Dokument an noer Zukunft ze erneieren an et esou méi daachlech fir den Alldagsgebrauch ze maachen?

Fro n°3258

Verlaaf an der Chamber


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.