ACCOUNT

Carte de séjour fir Familiememberen

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Immigratioun an Asyl weiderzeleeden.

Familljemembere vun engem Lëtzebuerger Resident aus engem EU Memberstaat dierfen hei am Land liewen. Si kënnen eng Carte de séjour ufroen an, wann si méi wéi 5 Joer onënnerbrach beim Resident gewunnt hunn, kënnen si eng Demande de séjour permanente stellen. Bis dohi mussen si hier Carte de séjour de membre de famille ëmmer bei sech hunn. Dës Carte de séjour ass aus Pabeier a passt net onbedéngt an all Portmonnie.
  1. Wéi steet de Ministère zu enger Carte de sejour, déi besser an de Portmonnie passt an aus méi stabillem, nohaltege Material besteet?
  2. Ass virgesinn dëst Dokument an noer Zukunft ze erneieren an et esou méi daachlech fir den Alldagsgebrauch ze maachen?

Fro n°3258

Verlaaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Context: Projet de loi 8087 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: datt et eng Fro vun Dignitéit fir déi Betraffen ass eng eegen Toilette
An der Äntwert op meng Fro n°4733 hat d’Familljeministesch mech informéiert, dass Stand August 2021, 271 Logementer an Alters- a Fleegeheemer keng eege Toilette