ACCOUNT

Bug Bounties

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Digitalisatioun & Verdeedegung weiderzeleeden.

Sougenannten « Bug Bounties » sinn en Outil, déi et Sécherheetsexperten erméiglechen an engem kloer definéierte Kader d’Sécherheet vun IT-Infrastrukturen ze testen an d’Faillen, déi dobäi fonnt ginn, ze mellen.

Meeschtens sinn dës Bug Bounties an der Zäit limitéiert an d’Sécherheetsexperte kréie pro Faille eng Belounung, monetär oder en nature, ausbezuelt.

Nieft groussen Entreprisë wéi Google, Yahoo oder Uber notzen och ëmmer méi Staaten respektiv Verwaltungen dësen Outil fir d’Sécherheet vun hire Systemer ze verbesseren.

Notabel dobäi sinn niewent der US Air Force och de Verdeedegungsministère vu Singapur.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  1. Hunn d’Ministeren duerch hiren Austausch mat anere Länner Kenntnisser vun esou Programmer? Wa jo, wéi bewäerten d’Ministeren de Succès vun dësen?
  2. Wéi vill Faillen a staatleche Systemer goufen an deene leschte 5 Joer beim GovCERT gemellt, opgedeelt no Kategorie wéi am PRO 303 Dokument festgeluecht?
  3. Hunn d’Ministere Pläng fir dem Beispill vu Singapur oder der US Air Force nozeäifere fir e Bug Bounty-Programm zu Lëtzebuerg duerchzeféieren? Wann nee, firwat net? Falls jo, fir wéini plangen d’Ministeren esou en Event?
  4. Plangen d’Ministere weider Mesuren, fir dat ethescht Melle vu Sécherheetsfaillen ze promouvéieren? Falls jo, wéi eng?

Zesummenhang posts

Ahoi ! Natierlech goufe wéi ëmmer och vill parlamentaresch Froe gestallt a beäntwert. Wéi ëmmer leie bei enger Rei parlamentaresche Froe schonn d’Äntwerte vun der
Zu Rodange läit hannert den Tankstelle bei der Grenz nach eng grouss fräi Fläch vun 13 Hektar, déi als Zone d’Activités Grand Bis klasséiert
Ahoi ! Am Oktober ass d’Chamberjoer erëm offiziell ugaangen an den Premier huet seng Ried zum Etat de la nation gehaalen. Natierlech hunn och