Budget – PDF

D’Gestioun vun ëffentleche Gelder an den domat zesummenhänkende Vott vum Budget gehéieren zu de fundamentalen Aufgabe vun engem Gemengerot zu Lëtzebuerg. Fir dëser wichteger Aufgab kënnen nozegoen, mussen dem Gemengerot am viraus vun engem Vott sämtlech Ressourcen, Donnéeën a Proposen zur Verfügung gestallt ginn. Dëst geet esou och aus der Kombinatioun vun den Artikelen 13, Alinéa 4, an 122 vum ofgeännerte Gemengegesetz vum 13. Dezember 1988 ervir.

A Gemengeréit, wou d’Piraten present sinn, ass opgefall, dass d’Budgetspropositioun de Membere vum Gemengerot als PDF-Dokument zur Verfügung gestallt gëtt. Ee PDF ass per Definitioun en Dokument, wou den Auteur vum initialen Dokument festleet a wéi enger Form d’Dokument betruecht gëtt. An anere Wieder ass et, ouni e gewëssen technesche Know-How an Zousatzprogrammer, de weidere Lecteuren net méiglech, fir d’Dokument no hirem Besoin ze traitéieren. Ee Member vum Gemengerot muss d’Zuelen awer traitéieren, analyséieren, vergläichen an/oder an enger anerer Form betruechte kënnen an dëst ass am PDF-Format esou net méiglech. Idealerweis sollten dës Donnéeën an engem Open-Source-Format zur Verfügung gestallt ginn, esou dass all Gemengeconseiller/-ère dës Donnéeë kann analyséieren, onofhängeg vum techneschen Equipement an der finanzieller Situatioun. Et ass am Interêt vum Schäfferot, vum Gemengerot an och vun der Bevëlkerung, dass e Vott vun engem Budget nom beschte Wëssen erfollegt an dofir brauche Membere vun engem Gemengerot och en Zuelendokument, wat et hinnen erlaabt, hir eegen Analysen a Berechnungen ze maachen.

Aus dësem Grond hu mir beim Här Inneminister Gloden nogefrot, wéi de Ministère sech an dëser Problematik positionéiert an op et Iwwerleeunge ginn, de Gemengeréit op nationalem Niveau e Recht op en editéierbart Format zouzegestoen.

Mir bedaueren, dass den Inneminister eis matdeele gelooss huet, dass et op nationalem Plang keng Iwwerleeunge ginn, en editéierbaart Format z’imposéieren. Et gëtt vum Här Inneminister ausschliisslech op de Règlement d’ordre intérieur an déi domat zesummenhänkend Autonomie vun de Gemenge verwisen. Iwwersat heescht dëst, dass een als Ministère net fir méi Transparenz suerge wëll a léiwer de Gemengen et sëlwer iwwerléisst, ob si esou eppes maachen oder net. Dës Approche ass ze bedaueren a stellt fir eis eng verpasste Chance duer. Et hätt een als Ministère hei en Accent op méi Transparenz a politesch Zesummenaarbecht setze kennen.

Mir Piraten wäerten eis mat all eise Moyene weiderhi fir méi Transparenz asetzen an d’Regierung zu méi Efforten opfuerderen. An dësem Kontext huet d’Buergermeeschtesch vun der Gemeng Colmer-Bierg, d’Madame Mandy Arendt, decidéiert, mam gudde Beispill virzegoen an hir Propositioun vum Budget souwuel als PDF wéi och als EXCEL un hire Gemengerot weiderzeleeden.

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 34

Zesummenhang posts

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës
Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50
De Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ vun 2018 hält fest, dass eng reegelméisseg Evaluatioun vun der Ëmsetzung vum