Bréif un de Chamberpresident: Firwat gëtt sech net un d’Delaie gehalen?

Här President, 

Den Artikel 82 vum Chambersreglement gesäit fir, datt all Deputéierten d’Recht huet schrëftlech Froen un d’Regierung ze stellen. Den Artikel 83 (2) vum Reglement hält ënnert anerem Folgendes fest : « La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un mois ».

Leider musse mir feststellen, datt reegelméisseg Froen net am virgeschriwwenen Delai vun engem Mount beäntwert ginn an datt och keng Verlängerung vum Delai, wéi se am Artikel 83 (3) virgesinn ass, ugefrot ginn ass, respektiv vum Chamberpresident accordéiert ginn ass. Den Artikel 12 vum Chambersreglement gesäit iwwerdeems vir, datt de Chamberpresident iwwert d’Anhale vun dësem Reglement waacht.

Här President, Mir wëllen heimat eist Onversteesdemech géigeniwwer dësem Fait zum Ausdrock bréngen a mir géifen Iech froen de Ministeren, déi sech net un d‘Delaien halen, d‘fundamentaalt Reegelwierk vum éischte Pouvoir vum Land an Erënnerung ze ruffen.

Mat déiwem Respekt,

Sven Clement                                       Marc Goergen

Députés

Lettre_President_Chambre_Delais_PDF

Zesummenhang posts

Zu Rodange gëtt de Bau vun engem Jugend- a Familljenhotel geplangt. Dëse Projet stéisst op Widderstand vu Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng, well
D’Office Sociaux’en hei am Land leeschten ee wichtegen Déngscht, fir deene Leit, déi et hei am Land finanziell net iwwert Ronne packen, ënnert d’Äerm
An mindestens engem Foyer fir Leit déi op Lëtzebuerg geflücht sinn elo am Wanter Zoustänn, déi esou fir Kanner an och Erwuessener net gutt