ACCOUNT

7777 – PROPOSITION DE RÉVISION DES CHAPITRES IVET VBIS DE LA CONSTITUTION(SUITE)RAPPORT DE LA COMMISSIONDES INSTITUTIONS ET DE LARÉVISION CONSTITUTIONNELLE (SUITE)

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, haut ass et dann endlech esou wäit! No laange Joren si ass scho bal groussjäreg, si ass groussjäreg! wärend deenen un der Verfassungsreform geschafftgouf, ginn haut dann déi final Ännerunge vum véierten an domat leschte Kapitel vun dësem Reformprozess gestëmmt. Wéi bekannt ass, hu… Continue reading 7777 – PROPOSITION DE RÉVISION DES CHAPITRES IVET VBIS DE LA CONSTITUTION(SUITE)RAPPORT DE LA COMMISSIONDES INSTITUTIONS ET DE LARÉVISION CONSTITUTIONNELLE (SUITE)

lnterpellation de Mme Francine Closener au sujet des écoles internationales au Luxembourg

M. Sven Clement (Piraten) | Merci, Här President. LéifKolleeginnen a Kolleegen, eise Bildungsminister sot an engem Interview am Kader vun der Ouverture vunenger neier Europaschoul eng Kéier, datt d’Schoulen als Spigelbild vun der Gesellschaft kéinte gesi ginn, datt eis Gesellschaft ëmmer méi heterogeen a multikulturell géif ginn an et dofir nëmmen normal wier,datt och de… Continue reading lnterpellation de Mme Francine Closener au sujet des écoles internationales au Luxembourg

Déclaration gouvernementale relativeaux résultats des discussions avec lespartenaires sociaux dans le cadre des travaux du Comité de coordination tripartite, suivie d’un débat

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Här President.Léif Kolleeginnen a Kolleegen, de Premier huet virdru gesot „Solidaritéit“ an „et huet e Präis“. Jo, Solidaritéit ass wichteg. Jo, mee wann et solidaresch soll sinn, muss et och wierklech solidaresch sinn.Wierklech solidaresch ass, wann et eng sozial Selektivitéit gëtt, a grad deen Tankrabatt, deen hei proposéiert gëtt, ass… Continue reading Déclaration gouvernementale relativeaux résultats des discussions avec lespartenaires sociaux dans le cadre des travaux du Comité de coordination tripartite, suivie d’un débat

7854 – Projet de loi portant approbation de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong, le 15 mai 2009 7855 – Projet de loi portant approbation de la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi, le 18 mai 2007

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Här President.Léif Kolleeginnen a Kolleegen, et ass näischt Neits, datt mir Piraten fir méi streng Regulatioune sinn, fir déi Schëffer, déi mat Lëtzebuerger Fändel .(Hilarité) Net fir déi, déi mat Piratefändel fueren, …Une voix | A!M. Sven Clement (Piraten) | … mee fir déi, déi mat Lëtzebuerger Fändel fueren.M. Mars… Continue reading 7854 – Projet de loi portant approbation de la Convention internationale de Hong Kong pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des navires, faite à Hong Kong, le 15 mai 2009 7855 – Projet de loi portant approbation de la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, faite à Nairobi, le 18 mai 2007

7847 – Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données ; 2° de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ; 3° de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, en vue de la transposition de la directive 2019/790

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Här President.Léif Kolleeginnen a Kolleegen, dat heiten ass en Text, op deen ech mech gläichzäiteg gefreet hunn an iwwert deen ech anerersäits net wierklech gäre schwätzen, well u sech ass um internationale Plang scho ganz vill dozou gesot ginn. An d’Transpositioun, wéi sou üblech zu Lëtzebuerg, ass eng Transpositioun: „la… Continue reading 7847 – Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données ; 2° de la loi du 3 décembre 2015 relative à certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines ; 3° de la loi du 25 avril 2018 relative à la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, en vue de la transposition de la directive 2019/790

7846 – Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 surles droits d’auteur, les droits voisins et lesbases de données en vue de la transposition de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril2019 établissant des règles sur l’exercicedu droit d’auteur et des droits voisinsapplicables à certaines transmissions enligne d’organismes de radiodiffusion etretransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conse

M. Sven Clement (Piraten) Här President, Léif Kolleeginnen a Kolleegen, och wann de Kolleeg Guy Arendt virdru gemengt huet, et wär schonn alles gesot ginn, muss ech e leider enttäuschen. An et ass net, well ech mech preparéiert hunn op den Dossier, datt ech d’Wuert ergräifen, mee well tatsächlech Inhalter derbäi sinn, déi awer e… Continue reading 7846 – Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 avril 2001 surles droits d’auteur, les droits voisins et lesbases de données en vue de la transposition de la directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril2019 établissant des règles sur l’exercicedu droit d’auteur et des droits voisinsapplicables à certaines transmissions enligne d’organismes de radiodiffusion etretransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conse

Heure d’actualité de la sensibilité politique déi Lénk au sujet des relations économiques avec des pays qui ne respectent pas les droits humains

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Här President.Léif Kolleeginnen a Kolleegen, als Alleréischt soen ech och deene Lénken an dem Nathalie Oberweis Merci fir d’Ufro vun dëser Aktualitéitsstonn. Et ass en Theema, wat net nëmmen duerch d’Aggressiounen, duerch d’Invasioun vum Putin sengen Arméien an der Ukrain un Aktualitéitswäert gewonnen huet, mee generell, mengen ech, meritéiert, an… Continue reading Heure d’actualité de la sensibilité politique déi Lénk au sujet des relations économiques avec des pays qui ne respectent pas les droits humains

Heure d’actualité du groupe politique CSV au sujet de la mise en oeuvre de l’étude Rifkin

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, smart economy“, „prosumer“, „circular economy“, dës an nach ganz aner Anglizisme waren an de leschte Joren d’Trendwierder a ville Ministèren. Et wéilt een et aneschters maache wéi all déi aner virdrun: besser Une voix | Genau!M. Sven Clement (Piraten) | … nohalteg, zirkulär!(Interruption)Eng drëtt… Continue reading Heure d’actualité du groupe politique CSV au sujet de la mise en oeuvre de l’étude Rifkin

aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence et modifiant : 1° la loi modifiée

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Här President.Léif Kolleeginnen a Kolleegen, dëst Gesetz, dat huet de Rapporter virdru jo och gesot, ass schonn eng Rëtsch Joren an der Maach. An u sech sollt et bei dësem Gesetz ëm de ganz einfache Prinzip vum Erhalt vu Konten, materiellem Besëtz a Schléissfächer goen. U sech. An et sollt… Continue reading aux comptes inactifs, aux coffres-forts inactifs et aux contrats d’assurance en déshérence et modifiant : 1° la loi modifiée

Heure d’actualité du groupe politique CSV sur l’approvisionnement et la sécurité énergétiques au Luxembourg

M. Marc Goergen (Piraten) Dir kräischt och ëmmer, Här Kartheiser. Et freet mech awer, dass Der de Message verstanen hutt. Mir sinn och houfreg drop, fir als Piraten Europäer ze sinn, well dat an dëser Situatioun, wa mer eng Energiesécherheet wëllen, just iwwer Europa wäert goen. Mir kënnen eis hei zu Lëtzebuerg sécherlech de Mond… Continue reading Heure d’actualité du groupe politique CSV sur l’approvisionnement et la sécurité énergétiques au Luxembourg