Bréif un de Chamberpresident: Firwat gëtt sech net un d’Delaie gehalen?

Här President, 

Den Artikel 82 vum Chambersreglement gesäit fir, datt all Deputéierten d’Recht huet schrëftlech Froen un d’Regierung ze stellen. Den Artikel 83 (2) vum Reglement hält ënnert anerem Folgendes fest : « La réponse écrite du Ministre compétent est envoyée au Président de la Chambre au plus tard dans un délai d’un mois ».

(more…)