7776 – Projet de loi portant modification de l’article L. 631-2 du Code du travail

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Här President.Léif Kolleeginnen a Kolleegen, jo, séier ass et gaangen. Dat ass de Minimum, deen ee soe kann. Et gouf awer och eng gewëssen Urgence,… Continue reading 7776 – Projet de loi portant modification de l’article L. 631-2 du Code du travail

Question urgente n° 3850 de M. Sven Clement concernant la vaccination des personnes vulnérables

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Här President.Léif Kolleeginnen a Kolleegen, den 18. Februar dëst Joer huet den Haut-Commissaire à la protection nationale an engem RTL-Interview Follgendes erkläert, an ech zitéieren:… Continue reading Question urgente n° 3850 de M. Sven Clement concernant la vaccination des personnes vulnérables

7784 – Projet de loi portant modificationde la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur lesmesures de lutte contre la pandémieCovid-19

M. Sven Clement (Piraten) Merci, Här President.Léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir wëssen et alleguerten: En traurege Joresdag kënnt op eis duer. D’nächst Woch wäert et e ganzt Joer sinn, säitdeem… Continue reading 7784 – Projet de loi portant modificationde la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur lesmesures de lutte contre la pandémieCovid-19

Heure d’actualité de la sensibilité politique Piraten au sujet de l’organisation dela sécurité publique.

M. Marc Goergen (Piraten) Merci, Här President. Als Piraten hu mir dës Aktualitéitsstonn ugefrot ronderëm Sécherheetsfirmen am ëffentleche Raum. Dat, well eis de Rechtsstaat immens wichteg ass. Dat, well mir… Continue reading Heure d’actualité de la sensibilité politique Piraten au sujet de l’organisation dela sécurité publique.

 Heure d’actualité du groupe politiqueCSV au sujet des mesures non conventionnelles de la protection du climat dans lecontexte de l’actuelle crise du climat.

M. Marc Goergen (Piraten) Här President, mercider honorabeler Martine Hansen fir déi Ufro vun dëser Aktualitéitsstonn, déi wierklech wichteg ass an eiser Klimakris, fir eeben CO2 anzespueren an och klimaneutral… Continue reading  Heure d’actualité du groupe politiqueCSV au sujet des mesures non conventionnelles de la protection du climat dans lecontexte de l’actuelle crise du climat.

Heure d’actualité de la sensibilité politique déi Lénk au sujet du manque de logements d’urgence.

M. Marc Goergen (Piraten) Merci, Här President.Ech probéieren elo, de Wee erëm e bëssen zréck zum Logement ze fannen … an dass all Mënsch Respekt verdéngt huet, egal wou en… Continue reading Heure d’actualité de la sensibilité politique déi Lénk au sujet du manque de logements d’urgence.

Project de loi modifiant. 1° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant creation du system de controle et de sanction automatises.

M. Marc Goergen (Piraten) Här President, DirDammen an Dir Hären, ech huelen Iech elo mat op eng Rees duerch den Dateschutz. An den eenzelne Punkte leeën ech Iech oppen, wou… Continue reading Project de loi modifiant. 1° la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant creation du system de controle et de sanction automatises.