Ass d’Landepist um Findel sécher géint Aktivisten?

Den 23. Februar 2019 sinn Aktivisten, dorënner och eng amtéierend lëtzebuergesch Europadeputéierten, onautoriséiert op d’Landepist vum belsche Militärstëtzpunkt „Kleine Brogel“ gestiermt fir géint d’Stationéierung vun Nuklearwaffen an Europa ze demonstréieren. Mer wëlle vum Minister Bausch wëssen, ob de Findel am Fall vu sou engem Iwwergrëff sécher ass.

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Mobilitéit & Verdeedegung weiderzeleeden.

Den 23. Februar 2019 sinn Aktivisten, dorënner och eng amtéierend lëtzebuergesch Europadeputéierten, onautoriséiert op d’Landepist vum belsche Militärstëtzpunkt „Kleine Brogel“ géint d’Stationéierung vun Nuklearwaffen an Europa. Den Här Minister hat an dem Kontext dem Tageblatt gesot, hie géif et net gutt fannen, wann een onrechtsméisseg iwwert den Drot vun enger Militärbasis klotert. Generell ass et bedenklech, dass Ziviliste mat gewéinlechen Hausmëttelen, ewéi enger Lieder an engem Teppech, ouni Weideres op ee NATO Fluchhafen andrénge kënnen, op dem nuklear Waffe stationéiert sinn. 

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  • 1.  Ass d’Regierung am Fall vun engem Iwwergrëff vun onautoriséierte Persounen op de Findel virbereet? Falls jo, duerch wéi eng technesch an administrativ Mesurë gëtt verhënnert, dass onautoriséiert Persounen iwwert den Drot, ënnendrënner oder duerch d’Manipulatioun vum Drot op den Territoire vum Findel gelaange kënnen? 
  • 2. Wéi héich ass den Drot, deen den Territoire vum Fluchhafe vum Findel ëmrond? Ënnert wéi eng Kritäre dës Héicht als sécher ze bewäerten?
  • 3. Kéint bei engem Iwwergrëff, wéi um “Kleine Brogel”, d’Sécherheet vun de Passagéier, dem Personal oder dem Flughafenmaterial a Gefor geroden? 
  • 4. Sinn nom Incident um “Kleine Brogel” d’Sécherheetsmoossname ronderëm an um Findel verstäerkt ginn? 
    • Falls jo, wéi eng Mesuren si getraff ginn a wat war de Käschtepunkt vun dësen?
    • Falls nee, firwat net? 
  • 5. Géif d’Regierung et begréissen, wann Aktivisten zu Lëtzebuerg iwwert de Sécherheetsdrot vum Findel géife klamme fir hir Positiounen an d’Medien ze bréngen?

Zesummenhang posts

Ech hat an der Vergaangenheet mat der Fro n° 740 Froen zu den Autismusdiagnosen bei Kanner a Jonke gestallt. An der Äntwert op d’Fro
Am Rapport vun 2022 erkläert den Ombudsman datt et Problemer ginn ass mat der Firma VFS Global. Dës huet Visae fir d’Lëtzebuerger Ambassade zu
An der Fro 860 hunn ech der Ministesch eng Rei Froen iwwert d’Tëschenevaluatioun vum Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes