Äntwert op eis Fro: Zero-Day-Hack

Question parlementaire n° 490 du 12 mars 2019 de Monsieur le Député Marc Goergen

D’Publikatioun vun enger Faille informatique nom Modell vum US-amerikanesche Vulnérabilités Equities Process (VEP) kann engersaits d’Entreprisen an de Public sensibiliséieren, sech besser géint informatesch Viren ze schützen. Anerersaits profitéieren dovunner awer och d’Internetpiraten, andeems si genee dés Informatiounen notzen fir d’MaIware ze adaptéieren an vill méi schnell gezielt Attacken ze starten, ewéi d’Betrieber oder d’Privatpersoune kënne reagéieren.

Wéi schonn an der Äntwert op d’Question parlementaire no° 299 vum 1. Februar 2019 erklaert ginn ass, geschitt den Asaz vun sougennanten Trojaner op Basis vum Artikel 88-1 vum Code de procédure pénale (CPP) duerch déi virgesinne Servicer ënnert den opgezieltene Konditiounen. Des Moyene ginn op Uerder an ënnert der Kontroll vun engem Magistrat ausgeféiert. Déi am CPP virgesinne Asprochsméiglechkeeten gëllen och an dëse Fâll.

Iwwert déi technesch Aspekter vun verschiddene Moyene kann aus sécherheetsrelevante an ermettlungstechnesche Grënn net kommunizéiertginn.

Zesummenhang posts

Deutsche Versioun weiter unten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit mat Iddie fir nei Gesetzer.
Deutsche Version weiter unten. De Walprogramm vun de Piraten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit
De Piratendeputéierten Marc Goergen an de Südkandidat Yann Retter hunn haut d’Vertrieder vun der FGFC (Fédération Générale de la Fonction Communale) gesi fir mat