ACCOUNT

Äntwert op eis Fro: Zero-Day-Hack

Question parlementaire n° 490 du 12 mars 2019 de Monsieur le Député Marc Goergen

D’Publikatioun vun enger Faille informatique nom Modell vum US-amerikanesche Vulnérabilités Equities Process (VEP) kann engersaits d’Entreprisen an de Public sensibiliséieren, sech besser géint informatesch Viren ze schützen. Anerersaits profitéieren dovunner awer och d’Internetpiraten, andeems si genee dés Informatiounen notzen fir d’MaIware ze adaptéieren an vill méi schnell gezielt Attacken ze starten, ewéi d’Betrieber oder d’Privatpersoune kënne reagéieren.

Wéi schonn an der Äntwert op d’Question parlementaire no° 299 vum 1. Februar 2019 erklaert ginn ass, geschitt den Asaz vun sougennanten Trojaner op Basis vum Artikel 88-1 vum Code de procédure pénale (CPP) duerch déi virgesinne Servicer ënnert den opgezieltene Konditiounen. Des Moyene ginn op Uerder an ënnert der Kontroll vun engem Magistrat ausgeféiert. Déi am CPP virgesinne Asprochsméiglechkeeten gëllen och an dëse Fâll.

Iwwert déi technesch Aspekter vun verschiddene Moyene kann aus sécherheetsrelevante an ermettlungstechnesche Grënn net kommunizéiertginn.

Zesummenhang posts

De 25te Februar 2022 ass dat neit Denkmalschutzgesetz a Kraaft getrueden. Nom Artikel 18 vum Gesetz kann all Interesséierten an all Organisatioun eng Demande
Haut kruten d’Deputéierten aus der Justizkommissioun een Entworf fir ee Gesetz zu Vorratsdatespäicherung virgeluecht. D’Piraten schwätze kloer vun engem Staubsauger a plaidéiere fir d’Ofschafung
Verschidden Haushalter hei am Land gi mat Fernwärme versuergt, fir hir Wunneng oder hiert Haus ze hëtzen. Och hei sinn d’Präisser a leschter Zäit