Aarbechter mat engem Statut handicapé beim CFL

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Mobilitéit weiderzeleeden.

Op d’Fro vum November 2020(n°3122) hunn d’Ministere fir Aarbecht an den ëffentlechen Déngscht bestätegt, dass an der Fonction publique d’Quot vu 5% vun den Aarbechter mat engem Statut handicapé respektéiert gëtt. Am Artikel L562-3 vum Code du travail deen dës 5% Quot virgesäit, ass och d’Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) opgelëscht.

Ginn déi 5% beim CFL respektéiert?

  1. Ginn déi 5% beim CFL respektéiert?
    Falls net, wéi vill Persoune mat engem Statut Handicapé missten agestallt ginn, fir dës Quot ze erreechen?
  2. An wéi engem Service schaffe prozentual gesinn, déi meeschte Persoune mat engem Statut handicapé?
    An wéi engem Service schaffe prozentual gesinn, am mannsten Persoune mat engem Statut handicapé?

Fro n°3493

Verlaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Leschte Mount hunn ech de Minister zur Ënnerbrengung vum Embassadeur zu New York befrot. Den Bausseminister huet erkläert, dass den Ambassadeur a permanente Vertrieder
Am Juli 2023 hat ech dem Minister e puer Froen zum Subside de Qualité+ an dem Règlement grand-ducal vum 23ten Dezember 2016 gestallt (Fro