Aarbechter mat engem Statut handicapé beim CFL

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Mobilitéit weiderzeleeden.

Op d’Fro vum November 2020(n°3122) hunn d’Ministere fir Aarbecht an den ëffentlechen Déngscht bestätegt, dass an der Fonction publique d’Quot vu 5% vun den Aarbechter mat engem Statut handicapé respektéiert gëtt. Am Artikel L562-3 vum Code du travail deen dës 5% Quot virgesäit, ass och d’Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) opgelëscht.

Ginn déi 5% beim CFL respektéiert?

  1. Ginn déi 5% beim CFL respektéiert?
    Falls net, wéi vill Persoune mat engem Statut Handicapé missten agestallt ginn, fir dës Quot ze erreechen?
  2. An wéi engem Service schaffe prozentual gesinn, déi meeschte Persoune mat engem Statut handicapé?
    An wéi engem Service schaffe prozentual gesinn, am mannsten Persoune mat engem Statut handicapé?

Fro n°3493

Verlaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Eis sinn e puer Temoignagen zougedroe gi wou Leit Problemer haten, fir d’Bréifwal fir d’Gemengewalen dëse Sonnden aus dem Ausland zréck op Lëtzebuerg ze