ACCOUNT

Aarbechter mat engem Statut handicapé beim CFL

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Mobilitéit weiderzeleeden.

Op d’Fro vum November 2020(n°3122) hunn d’Ministere fir Aarbecht an den ëffentlechen Déngscht bestätegt, dass an der Fonction publique d’Quot vu 5% vun den Aarbechter mat engem Statut handicapé respektéiert gëtt. Am Artikel L562-3 vum Code du travail deen dës 5% Quot virgesäit, ass och d’Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) opgelëscht.

Ginn déi 5% beim CFL respektéiert?

  1. Ginn déi 5% beim CFL respektéiert?
    Falls net, wéi vill Persoune mat engem Statut Handicapé missten agestallt ginn, fir dës Quot ze erreechen?
  2. An wéi engem Service schaffe prozentual gesinn, déi meeschte Persoune mat engem Statut handicapé?
    An wéi engem Service schaffe prozentual gesinn, am mannsten Persoune mat engem Statut handicapé?

Fro n°3493

Verlaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen