7952 – Projet de loi portant changement de limites entre la Commune de Berdorf et la Commune de Consdorf

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President.
Merci dem Carlo Weber, dee gäre méi oft esou Rapporte ka maachen. Dir hutt der Kommissioun Merci
gesot. Dir hutt dat ganz gutt gemaach. An Här Baum,
jo, och bei eis zu Péiteng/Käerjeng gëtt et esou Fäll,
wou och schonn déi éischt Diskussiounen ugefaangen hunn. Dat heescht, d’Chamber wäert warscheinlech nach e puermol mat deem Theema befaasst
ginn. A mir stëmmen natierlech haut och zou.

Zesummenhang posts

Am Juli 2023 hat ech dem Minister e puer Froen zum Subside de Qualité+ an dem Règlement grand-ducal vum 23ten Dezember 2016 gestallt (Fro
Deutsche Versioun weiter unten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit mat Iddie fir nei Gesetzer.
Deutsche Version weiter unten. De Walprogramm vun de Piraten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit