7952 – Projet de loi portant change- ment de limites entre la Commune de Berdorf et la Commune de Consdorf

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem Carlo Weber, dee gäre méi oft esou Rap- porte ka maachen. Dir hutt der Kommissioun Merci gesot. Dir hutt dat ganz gutt gemaach. An Här Baum, jo, och bei eis zu Péiteng/Käerjeng gëtt et esou Fäll, wou och schonn déi éischt Diskussiounen ugefaan- gen hunn. Dat heescht, d’Chamber wäert warschein- lech nach e puermol mat deem Theema befaasst ginn. A mir stëmmen natierlech haut och zou.

Zesummenhang posts

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës
Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50
De Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ vun 2018 hält fest, dass eng reegelméisseg Evaluatioun vun der Ëmsetzung vum