7952 – Projet de loi portant change- ment de limites entre la Commune de Berdorf et la Commune de Consdorf

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem Carlo Weber, dee gäre méi oft esou Rap- porte ka maachen. Dir hutt der Kommissioun Merci gesot. Dir hutt dat ganz gutt gemaach. An Här Baum, jo, och bei eis zu Péiteng/Käerjeng gëtt et esou Fäll, wou och schonn déi éischt Diskussiounen ugefaan- gen hunn. Dat heescht, d’Chamber wäert warschein- lech nach e puermol mat deem Theema befaasst ginn. A mir stëmmen natierlech haut och zou.

Zesummenhang posts

De Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ass zoustänneg fir d’Leit, déi an Untersuchungshaft sinn. Eisen Informatiounen no, si beim Bau vum Uerschterhaff och Büroe fir Untersuchungsriichter
Zënter Jore gëtt doriwwer diskutéiert, fir an der Rue de Linger op der Gemengegrenz tëschent Käerjeng a Péiteng ee gemeinsamen Zenter fir d’Police an