7884 – Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion dela durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President.
Merci dem Semiray Ahmedova fir dee gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport. Et ass elo no 20.00 Auer.
Ech erspueren Iech elo e Best of vun eise Klimapositiounen. Natierlech begréisse mer, wann de Minister
an d’Chamber kënnt an e gëtt nei Primme fir alles, wat
ëmweltfrëndlech ass. Ech mengen, do sidd Der ëmmer
wëllkomm. Dofir wäerte mir et haut och matstëmmen.
Merci.

Zesummenhang posts

D’Office Sociaux’en hei am Land leeschten ee wichtegen Déngscht, fir deene Leit, déi et hei am Land finanziell net iwwert Ronne packen, ënnert d’Äerm
An mindestens engem Foyer fir Leit déi op Lëtzebuerg geflücht sinn elo am Wanter Zoustänn, déi esou fir Kanner an och Erwuessener net gutt
Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken. Dat geet nëmmen, wa Lëtzebuerg energiepolitesch esou onofhängeg wéi méiglech ass. Dofir muss virun allem de Staat mam gudde Beispill