7884 – Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion dela durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President.
Merci dem Semiray Ahmedova fir dee gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport. Et ass elo no 20.00 Auer.
Ech erspueren Iech elo e Best of vun eise Klimapositiounen. Natierlech begréisse mer, wann de Minister
an d’Chamber kënnt an e gëtt nei Primme fir alles, wat
ëmweltfrëndlech ass. Ech mengen, do sidd Der ëmmer
wëllkomm. Dofir wäerte mir et haut och matstëmmen.
Merci.

Zesummenhang posts

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës
Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50
De Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ vun 2018 hält fest, dass eng reegelméisseg Evaluatioun vun der Ëmsetzung vum