7884 – Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion dela durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President.
Merci dem Semiray Ahmedova fir dee gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport. Et ass elo no 20.00 Auer.
Ech erspueren Iech elo e Best of vun eise Klimapositiounen. Natierlech begréisse mer, wann de Minister
an d’Chamber kënnt an e gëtt nei Primme fir alles, wat
ëmweltfrëndlech ass. Ech mengen, do sidd Der ëmmer
wëllkomm. Dofir wäerte mir et haut och matstëmmen.
Merci.

Zesummenhang posts

Deutsche Versioun weiter unten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit mat Iddie fir nei Gesetzer.
Deutsche Version weiter unten. De Walprogramm vun de Piraten Liicht Sprooch D’Pirate sinn eng politesch Partei. Eng politesch Partei ass eng Grupp vu Leit
De Piratendeputéierten Marc Goergen an de Südkandidat Yann Retter hunn haut d’Vertrieder vun der FGFC (Fédération Générale de la Fonction Communale) gesi fir mat