7872– Projet de loi portant modification de :1° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération inter administrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;– la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ;– la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ;– la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ;– la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ;2° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession ;3° la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d’enregistrement de timbre, de succession, etc.

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci dem Här Bauler
fir dee gudden ausféierleche Rapport. Dir hutt och
den Dateschutz erwäänt an den zweeten Avis vun der
CNPD. Et ass effektiv esou, dass se e bësse kritiséiert
hunn, dass den Text op verschiddene Punkten net
prezis genuch ass, wat den Dateschutz ubelaangt.
Am grousse Ganzen ass et e gudde Projet, mee et
misst ee vläicht nach eng Kéier nobesseren, wat den
Dateschutz ubelaangt fir awer déi Prezisiounen, wann
een elo gesäit, wéi et fonctionéiere wäert a wéi eng Problemer vläicht optauchen. Vläicht hu mer och
Chance an et taucht kee Problem op, mee falls Problemer optauchen, dass een dat nach eng Kéier nobessert am Sënn vum Dateschutz.
Mir stëmmen deem och zou. Merci.

Zesummenhang posts

D’ADEM huet a sengen internen Analyse fir d’Joer 2023 festgestallt, dass d’Offer un Aarbechtsplaze bei hinne generell gekuckt ëm méi wéi en Drëttel zeréckgaangen
D’Plurimédia-Studie war an de leschte Jore mat déi eenzeg Referenz wann et ëm Mediefuerschung gaangen ass. Op Nofro vu reporter.lu, gëtt de Staatsministère follgendermoossen