7841 – Projet de loi concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. A
merci dem Chantal Gary. Wat eis besonnesch gutt gefält an deem ganze Projet, ass dat autonoomt Fueren
an d’Assistenzsystemer. Dat war jo och, wéi mer nach
deemools am Cercel driwwer geschwat hunn, ee vun
eise grousse Kritikpunkten, dass dat hei zu Lëtzebuerg
nach net iwwerall esou fonctionéiert, wéi et soll, an
dass déi Autosystemer dat leider nach net richteg verschafft kréien, well d’Schëlder oder d’Markéierungen
net richteg sinn. Dass mer elo endlech op dee Wee
ginn, well dat eeben e Sécherheetsplus ass. A wa mer
2050 iergendeng Kéier dohinnerkommen, dass mer
keng Doudeger méi hunn, ass dat sécherlech och
duerch d’autonoomt Fueren, wou dat méiglech ass.
Merci.

Zesummenhang posts

Zu Rodange gëtt de Bau vun engem Jugend- a Familljenhotel geplangt. Dëse Projet stéisst op Widderstand vu Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng, well
D’Office Sociaux’en hei am Land leeschten ee wichtegen Déngscht, fir deene Leit, déi et hei am Land finanziell net iwwert Ronne packen, ënnert d’Äerm
An mindestens engem Foyer fir Leit déi op Lëtzebuerg geflücht sinn elo am Wanter Zoustänn, déi esou fir Kanner an och Erwuessener net gutt