ACCOUNT

3 Méint keen Salaire ?

Den 13 November 2018 hu mer dem Minister fir National Educatioun eng parlamentaresch Fro iwwert d’Salairë vun de Chargés d’éducation a vun de Chargés de cours gestallt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

“Plusieurs personnes engagées auprès de l’État comme chargé de cours et chargé d’éducation nous ont contactées pour nous informer que l’État n’a pas encore versé de salaire depuis août 2018, ceci en contravention de l’article 221-1 du code de travail. Cependant ils ont reçu des fiches de salaires erronées indiquant des salaires à toucher en dessous d’un euro pour une tâche complète.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes aux Messieurs les Ministres :

  • Messieurs les Ministres peuvent-ils confirmer que certains employés auprès de l’État n’aient pas encore reçu la totalité de leurs salaires dus depuis le mois d’août ? De combien de personnes s’agit-il ?
  • Quelles sont les raisons pour ces retards de liquidation de salaires ?
  • Quel est le montant global des salaires tardifs à verser ?
  • Quelles sont les conséquences légales et financières pour l’État à cause de ces paiements tardifs ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très haute considération.

Sven Clement
Député”

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen